Oferta pracy: Starszy/a Specjalista/ka ds. rzecznictwa humanitarnego (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA)

Lekarze bez Granic (MSF, Médecins Sans Frontières) to niezależna, międzynarodowa medyczna organizacja humanitarna utworzona w 1971 roku przez grupę francuskich lekarzy i dziennikarzy. Lekarze bez Granic działają w ponad 80 krajach na całym świecie, niosąc pomoc medyczną tym, którzy najbardziej jej potrzebują: od ofiar wojny w Jemenie, przez osoby wewnętrznie przesiedlone w Sudanie Południowym, po pacjentów chorych na gruźlicę w Azji Środkowej. Swoje projekty Lekarze bez Granic kierują przede wszystkim do osób znajdujących się w potrzebie, które są pozbawione dostępu do odpowiedniej opieki medycznej lub pomocy humanitarnej.

Zależy nam na wspieraniu różnorodności i dobieramy pracowników wyłącznie na podstawie kompetencji. Kulturę naszej organizacji opieramy na współpracy, różnorodności i odpowiedzialności.

Biuro Lekarzy bez Granic w Polsce podejmuje działania mające na celu wspieranie ratowania życia i udzielania pomocy cierpiącym głównie poprzez pozyskiwanie funduszy, kontakty i komunikację oraz marketing służący rekrutacji pracowników w terenie.

Zatrudnienie w Lekarzach bez Granic oznacza przestrzeganie obowiązujących zasad humanitarnych, takich jak neutralność, bezstronność i niezależność. Niesienie pomocy ludziom w potrzebie znajduje się w centrum wszystkich działań Lekarzy bez Granic. U podstaw ducha Lekarzy bez Granic leży etyka lekarska i wolontariat.

Podstawowe informacje:

Stanowisko:

Starszy/a Specjalista/ka ds. rzecznictwa humanitarnego

Lokalizacja:

Możliwość pracy hybrydowej

Wymiar pracy:

Pełen etat, umowa o pracę na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia współpracy

Pensja:

Pomiędzy 9130 a 11552 złotych brutto/miesiąc. Pensja jest kalkulowana na podstawie wcześniejszego doświadczenia zawodowego i nie podlega negocjacjom

Główne zadania:

W ścisłej współpracy z Dyrektorem Generalnym odpowiada za opracowywanie strategii rzecznictwa oraz reprezentacji Lekarzy bez Granic w Polsce w odniesieniu do aktualnych kwestii humanitarnych. Do zadań należeć będzie analiza polityki i mechanizmów finansowania oraz dostarczania pomocy humanitarnej w Polsce, a także w innych krajach, w których działają Lekarze bez Granic, jak i reprezentowanie Lekarzy bez Granic w kontaktach z instytucjami państwowymi i organami władzy, organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi, a także inicjatywami społecznymi obecnymi w Polsce.

Pomoc humanitarna i rzecznictwo

Opracowywanie, koordynowanie oraz wdrażanie strategii rzecznictwa Lekarzy bez Granic w Polsce we współpracy z Dyrektorem Generalnym, w tym budowanie sieci kontaktów i reprezentowanie organizacji w celu zapewnienia odpowiedniego dostępu do opieki medycznej i pomocy humanitarnej dla osób dotkniętych skutkami kryzysów humanitarnych, w tym uchodźców.

Analiza polityk i strategii rządowych oraz monitorowanie sytuacji kontekstowych i różnych zagadnień tematycznych w Polsce w celu wspierania rzecznictwa Lekarzy bez Granic.

Aktualizowanie i analiza problematyki humanitarnej w określonych kontekstach operacyjnych Lekarzy bez Granic na świecie w celu przedstawienia ich w rzecznictwie, komunikacji oraz działaniach sprawozdawczych organizacji.

Współpraca z innymi osobami w zespole Lekarzy bez Granic w Polsce w celu podnoszenia świadomości w kraju na temat zasad niesienia pomocy humanitarnej, etyki medycznej oraz wspierania rozwoju działań rzeczniczych i komunikatów dostosowanych do polskiego kontekstu.

Finansowanie programów humanitarnych

Strategiczne wspieranie tworzenia wniosków o finansowanie poprzez zapewnienie do nich wkładu na temat problematyki działań humanitarnych i pomocy medycznej niesionej przez Lekarzy bez Granic.

Zapewnianie spójności pomiędzy działalnością rzeczniczą organizacji a celami, na którepozyskiwane są fundusze, w tym opracowywanie i weryfikacja komunikatów oraz publicznie zajmowanych stanowisk.

Koordynacja strategii

Pełnienie roli łącznika dla innych zespołów Lekarzy bez Granic w Polsce i na świecie w zakresie spraw humanitarnych i rzecznictwa, w tym opracowywanie spójnych i komplementarnych strategii międzyoddziałowych.

Aktualizowanie istotnych informacji dotyczących rzecznictwa i działań operacyjnych Lekarzy bez Granic oraz zapewnienie obiegu informacji pomiędzy osobami decyzyjnymi w organizacji w Polsce i na świecie.

Profil:

Silne przywiązanie do zasad i wartości humanitarnych Lekarzy bez Granic    

Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku pracy

Odpowiednie wykształcenie odzwierciedlone w studiach magisterskich/podyplomowych/programach pogłębionej edukacji

Wiedza z zakresu komunikacji i rzecznictwa w dziedzinie pomocy humanitarnej

Niezbędna biegła znajomość języka polskiego i angielskiego, także w zakresie pisania oraz wystąpień publicznych

Zdolności z zakresu szeroko rozumianej dyplomacji z bardzo dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi

Udokumentowana umiejętność przekładania złożonych zagadnień na komunikaty skierowane do opinii publicznej

Doświadczenie w opracowywaniu strategii i działań z zakresu rzecznictwa i/lub komunikacji

Umiejętności z zakresu ‘public relations’: takt, dyplomacja oraz wyczucie w kontaktach z określonymi społecznościami i środowiskami

Umiejętność sporządzania i redagowania korespondencji, materiałów badawczych oraz instruktażowych

Znajomość polskiego i europejskiego środowiska politycznego w zakresie ich podejścia do pomocy humanitarnej, spraw zagranicznych, finansowania pomocy międzynarodowej oraz działalności Lekarzy bez Granic

Zaawansowane umiejętności badawcze, pisarskie i analityczne, pozwalające skutecznie relacjonować złożone medyczne kryzysy humanitarne

Umiejętność swobodnego prowadzenia prezentacji dla różnych grup odbiorców – zarówno dla pracowników Lekarzy bez Granic, jak i grup odbiorców spoza organizacji

Doskonałe umiejętności interpersonalne, zdolność do budowania trwałych i przyjaznych relacji ze współpracownikami, pracownikami terenowymi oraz dostawcami w celu osiągnięcia wyznaczonych celów

Doskonałe umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów, organizacji i komunikacji

Doskonała umiejętność zarządzania oczekiwaniami oraz wypracowywania akceptacji dla proponowanych rozwiązań

Kompetencje w zakresie nawiązywania profesjonalnych kontaktów z przedstawicielami z różnych środowisk (np. rząd, jednostki akademickie, podmioty farmaceutyczne, organizacje pozarządowe itp.)

Gotowość do sporadycznych wyjazdów służbowych

Aplikacja

Oferta pracy Cię zainteresowała? Zgłoś swoją kandydaturę: przygotuj CV (w języku angielskim) i list motywacyjny (jedna strona w języku angielskim), w których podsumujesz, w jaki sposób Twój profil odpowiada kluczowym wymaganiom, umiejętnościom i zdolnościom związanym z tą rolą. Prosimy o składanie aplikacji do 24 kwietnia 2022 r. na adres email biuro@warsaw.msf.org. Prosimy o umieszczenie klauzuli zgody, która jest poniżej.

Klauzula zgody umieszczana na CV (prosimy o jej skopiowanie do CV): Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i nie podanie ich nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłaś/eś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji przez okres 18 miesięcy. Do Twoich danych osobowych mogą mieć dostęp dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@warsaw.msf.org. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem iod@warsaw.msf.org