Klauzula informacyjna dla darczyńców PayU

Ostatnia aktualizacja: 12.10.2023 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Lekarze bez Granic” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sapieżyńskiej 10A, 00-215 Warszawa, KRS: 0000901812.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@warsaw.msf.org  

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu zawarcia i realizacji umowy darowizny pieniężnej zawieranej z Administratorem, wobec przekazania przez Ciebie kwoty darowizny – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (jeśli dokonujesz darowizny w swoim imieniu) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (jeśli dokonujesz darowizny w imieniu innej osoby);
 • w celu wysłania do Ciebie pakietu powitalnego (jeśli jesteś regularnym darczyńcą), tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu prowadzenia z Tobą korespondencji w związku z Twoimi pytaniami lub prośbami kierowanymi do Administratora (np. dotyczącymi anulowania regularnej darowizny), problemami związanymi z obsługą wpłaty darowizny albo w celu podziękowania za wpłatę darowizny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na marketingu działań Fundacji i programów wsparcia, przy wykorzystaniu następujących form komunikacji:

-newsletter (wysyłka biuletynu informacyjnego),

-rozmowy głosowe (kontakt telefoniczny),

-przesyłanie informacji o działalności i programach wsparcia (wiadomości e-mail),

-przesyłanie informacji o działalności i programach wsparcia (wysyłka sms);

-przesyłanie informacji o działalności i programach wsparcia (wysyłka pocztowa)

-w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy Administratora, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzysz sobie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.

5. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora to dane zwykłe: imię, nazwisko, dane adresowe, e-mail, numer telefonu, data urodzenia.

6. Jeśli danych osobowych nie pozyskaliśmy od Ciebie, to ich źródłem jest podmiot, który dysponował wyrażoną przez Ciebie zgodą na ich udostepnienie na rzecz Administratora, lub inną ważną podstawą prawną.

7.Odbiorcą Twoich danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą Twoich danych będą także dostawcy usług płatniczych, w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych oraz firmy prowadzące działania marketingowe czy też firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.

8. Posiadasz prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawienia), usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W celu realizacji powyższych uprawnień, skontaktuj się z nami pisząc na adres: darczyncy@warsaw.msf.org lub iod@warsaw.msf.org.

9. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania darowizny.

12. Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku naszych dostawców rozwiązań informatycznych, mediów społecznościowych oraz plików cookies i innych technologii śledzących Twoje dane osobowe mogą być transferowane do USA. Przekazujemy dane osobowe do podmiotów z siedzibą w USA, które biorą udział w programie Data Privacy Framework. Więcej informacji: https://www.dataprivacyframework.gov/s/.

 W pozostałych wypadkach zawieramy z naszymi dostawcami standardowe klauzule umowne. Więcej informacji, w tym kopie stosowanych przez nas standardowych klauzul umownych możesz uzyskać po kontakcie z naszym inspektorem danych osobowych: iod@warsaw.msf.org.