Klauzula informacyjna dla darczyńców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Lekarze bez Granic” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000901812, posiadającą NIP: 7011036979, REGON: 389126082.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@warsaw.msf.org

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania podziękowań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora to dane zwykłe: imię, nazwisko i dane kontaktowe.

5.Twoje dane osobowe zostały pozyskane ze strony internetowej www po przekazaniu przez Ciebie darowizny.

6. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8.Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.

9. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji powyższych uprawnień, skontaktuj się z nami pisząc na adres: darczyncy@warsaw.msf.org lub iod@warsaw.msf.org .

10. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.