Regulamin strony

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszy regulamin strony Lekarze bez Granic (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: www.lekarze-bez-granic.pl oraz określa prawa i obowiązki Osób Użytkujących i Administratora w związku z Serwisem.

1.2. Serwis www.lekarze-bez-granic.pl jest prowadzony przez Fundację „Lekarze bez Granic” (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie (ul. Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa), identyfikujących się numerami:

KRS: 0000901812

Numer identyfikacji podatkowej: 7011036979 

1.3. Strona internetowa umożliwia zapoznawanie się z informacjami o działaniach Fundacji.

1.4. Każda Osoba Użytkująca z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zobowiązana jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

1.5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Osoba Użytkująca jest zobowiązana zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Osoba Użytkująca oświadcza i potwierdza, że zapoznała się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1.6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Osób Użytkujących w zakładce REGULAMIN STRONY https://www.lekarze-bez-granic.pl oraz jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Osób Użytkujących, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

1.7. Każda Osoba Użytkująca Serwisu obowiązana jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Fundacji oraz osób trzecich. Osoba Użytkująca, korzystając z Serwisu, nie jest uprawniona do jakiejkolwiek ingerencji w jego treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym ingerowanie w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp., jak również korzystanie z jakichkolwiek programów/skryptów zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Serwisu, takich jak wirusy, boty, etc. 

1.8. Poszczególne elementy Serwisu, w szczególności nazwa, koncepcja, szata graficzna, logotypy, układ, zdjęcia produktów, teksty, grafiki, kody źródłowe, oprogramowanie, bazy danych i inne rozwiązania techniczne oraz materiały będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej. Osoba Użytkująca nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych jego elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem z Serwisu lub w sposób wyraźnie dopuszczający do takiego wykorzystywania przez obowiązujące przepisy prawa. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia oraz znaki towarowe Fundacji, jakiekolwiek elementy słowne lub graficzne Serwisu oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Fundacji.

1.9.  Fundacja dokłada starań, aby Osoby Użytkujące miały możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.

1.10. Fundacja dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. 

1.11. Osoba Użytkująca przyjmuje do wiadomości, że niektóre lub wszystkie funkcjonalności Serwisu mogą być czasowo wyłączane lub ograniczane, jak również, że sposób korzystania z nich może się zmieniać, przy czym zmiany takie nie stanowią zmiany już zawartych umów i nie wymagają zmiany niniejszego Regulaminu.

1.12. Fundacja zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania.

2. Informacje dostępne na stronie internetowej

2.1. Fundacja dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.

2.2. Poszczególne części strony mogą zawierać odnośniki (linki) do stron zewnętrznych. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach zewnętrznych.

2.3. Osoby Użytkujące stronę internetową mają możliwość dzielenia się znalezionymi informacjami za pośrednictwem portali społecznościowych. W tym celu konieczna jest jednak uprzednia rejestracja na takich portalach.

2.4. Wszelkie prawa do strony internetowej oraz dostępnych na niej treści należą do Fundacji i/lub podmiotów współpracujących z Fundacją oraz podlegają ochronie prawnej.

3. Techniczne warunki korzystania z serwisu

3.1. W celu prawidłowego korzystania ze wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz korzystania z Usług, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: 

a) urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet lub inne urządzenie multimedialne) z dostępnym połączeniem z siecią internetową; 

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci internetowej przez sieciową usługę www, obsługująca język oprogramowania JavaScript: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; 

3.2. W przypadku niespełniania przez urządzenie lub oprogramowanie osoby korzystającej z Serwisu, wymagań technicznych opisanych powyżej, Serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo. 

3.3. Fundacja nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Osoba Użytkująca Serwis ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci internetowej).

4. Postanowienia końcowe

4.1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Osoby Użytkujące mogą kierować na adres: iod@warsaw.msf.org.

4.2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Osoby Użytkującej. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

4.3. Fundacja może zmienić Regulamin strony bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Osoby Użytkujące stronę internetową przed wejściem zmian w życie.

4.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Aktualizacja regulaminu: 24.08.2022

Inne regulaminy:

REGULAMINY KAMPANII:

Regulamin telewizyjnej akcji SMS „RATUJEMY ŻYCIE”