Regulamin telewizyjnej akcji SMS „RATUJEMY ŻYCIE” 

1. Postanowienia wstępne

§ 1. Definicje 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 

a. Organizator – podmiot wskazany w § 2 ust. 1 poniżej; 

b. Operatorzy – firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski (PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o.); 

c. GSM – (Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej; 

d. Integrator – firma telekomunikacyjna pośrednicząca pomiędzy Operatorami a Organizatorem, której rolą jest techniczna obsługa SMS SCI oraz gromadzenie wszystkich spływających SMS (Conferline); 

e. SMS SCI (SMS Short Code) – usługa w standardzie GSM, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty według jego cennika; 

f. Akcja SMS „RATUJEMY ŻYCIE” – Akcja opisana w § 4; 

g. Usługi – usługi dostępne w ramach Akcji SMS „RATUJEMY ŻYCIE” na stronie internetowej https://lekarze-bez-granic.pl/ratujemy-zycie polegające w szczególności na umożliwieniu Abonentom otrzymania informacji za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji opisanych w § 4; 

h. Abonent – Klient sieci telefonii stacjonarnej (PSTN) lub sieci GSM zarówno w systemie abonamentowym jak i systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej; 

i. Uczestnik – Abonent biorący udział w Akcji SMS „RATUJEMY ŻYCIE”; 

j. Numer SMS SCI – numer SMS podany Uczestnikowi w celu aktywacji i uczestniczenia w Akcji SMS „RATUJEMY ŻYCIE”; 

k. Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika na Numer SMS SCI; 

l. SMS Aktywujący – wiadomość SMS, którą Uczestnik przesyła na podany numer SMS SCI; 

m. Regulamin – niniejszy regulamin Akcji SMS „RATUJEMY ŻYCIE” 

n. Call Center – firma świadcząca usługę kontaktu telefonicznego w ramach zawartej z Organizatorem umowy powierzenia przetwarzania danych. 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Akcji SMS oraz dostawcą Usług w ramach Akcji jest Fundacja „Lekarze bez Granic” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sapieżyńskiej 10A, 00-215 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000901812, NIP: 7011036979 REGON: 389126082. 

2. Niniejsza Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych . 

3. Akcja oraz Usługi w ramach Akcji są aktywne od godziny 00.00 dnia 7 listopada 2022 roku do godziny 24:00 dnia 31 stycznia 2023 roku. 

4. W celu przystąpienia do Akcji Abonent powinien posiadać aktywną kartę SIM, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej. 

5. Akcja oraz Usługi w ramach Akcji dostępne są wyłącznie dla Abonentów znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych. 

6. Korzystanie z Usług dostępnych w ramach Akcji następuje za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, w szczególności za pośrednictwem kanału komunikacji SMS oraz połączeń internetowych. 

7. W celu korzystania z Usług dostępnych w ramach Akcji Abonent powinien posiadać aktywny numer, w jednej z sieci Operatorów Telefonii Komórkowej. 

8. Szczegółowe zasady korzystania z Akcji zostały opisane w § 4 poniżej. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych lub internetowych (w tym opóźnienia czasowe w przesyłaniu wiadomości SMS-owych między Uczestnikami a Operatorami Telefonii Komórkowej oraz między Operatorami Telefonii Komórkowej a Organizatorem, jeżeli nie wynikają one z winy Organizatora) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Abonentów z Usług dostępnych w ramach Akcji oraz za niezawinione przez Organizatora problemy związane z dostępnością lub funkcjonowaniem Usług dostępnych w ramach Akcji. 

§ 3 Osoby uprawnione do uczestniczenia w Akcji 

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Akcji oraz do korzystania z Usług dostępnych w ramach Akcji są pełnoletni Abonenci będący posiadaczami aktywnego telefonu komórkowego, albo w systemie abonamentowym albo w systemie pre-paid, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego. 

2. Osobami uprawnionymi do brania udziału w Akcji mogą być pracownicy Organizatora, a także pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Akcji oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników, w rozumieniu stosownych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

§ 4 Opis Akcji 

1. Akcja polega na wysyłaniu przez Abonenta Wiadomości SMS na Numer SMS SCI 4420 o treści: LEKARZE. 

2. Koszt wysłania SMSa pod numer 4420 jest zgodny z cennikiem Operatora. Jeśli Abonent ma w ramach swojego abonamentu nielimitowane SMSy, to nie ponosi kosztów za wysłanego SMSa. 

3. Nadawca SMS w odpowiedzi otrzyma SMS potwierdzający udział w Akcji. Następnie pracownicy Call Center skontaktują się telefonicznie z nadawcą SMSa, z wyłączeniem osób wskazanych w pkt. 4 § 4 niniejszego Regulaminu, w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej Akcji i możliwości wspierania działań Fundacji „Lekarze bez Granic”, w ramach działalności statutowej Fundacji „Lekarze bez Granic”, na co Uczestnicy wyrażają zgodę biorąc udział w Akcji.  

4. Nadawca SMS, który w momencie wysłania SMS jest Stałym Darczyńcą Lekarzy bez Granic. 

§ 5 Promowanie Akcji 

1. Akcja będzie promowana m.in. w: 

a. Internecie, 

b. środkach masowego przekazu. 

§ 6 Postępowania reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące działania Akcji należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: darczyncy@warsaw.msf.org. lub pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora: Fundacja Lekarze bez Granic, ul. Sapieżyńskiej 10A, 00-215 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja: Akcja SMS „RATUJEMY ŻYCIE”. 

2. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie specjalna Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

3. Reklamacje można wnosić do 31 stycznia 2023 roku włącznie. O dacie złożenia reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane. 

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, nr telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS w ramach Akcji) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. 

5. Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. 

6. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

7. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 4 powyżej nie będą rozpatrywane. 

§ 7 Dane osobowe Uczestników 

1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika z danymi Abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie (posiadanymi przez Operatora Telefonii Komórkowej). Organizator nie będzie w szczególności sprawdzał danych wskazanych przez osobę, która odbierze połączenie zainicjowane przez Organizatora. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.  

3. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) („RODO”), administratorem danych osobowych Uczestnika udostępnionych w ramach Akcji SMS „RATUJEMY ŻYCIE” jest Fundacja „Lekarze bez Granic” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sapieżyńskiej 10A, 00-215 Warszawa, KRS: 0000901812, NIP: 7011036979 REGON: 389126082 („Administrator”). 

4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Uczestników: numer telefonu. 

5. Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy cywilnoprawnej pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem polegającej na uczestnictwie w Akcji SMS „RATUJEMY ŻYCIE” na zasadach opisanych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w postaci ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Administratora wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, dla celów podatkowych i na podstawie Ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit c) RODO). W przypadku uzyskania dobrowolnej zgody na prowadzenie takich działań, przetwarzanie będzie odbywać się także w celu prowadzenia działalności marketingowej drogą pocztową, mailem lub telefonicznie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954). 

6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy cywilnoprawnej oraz do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z ww. umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@warsaw.msf.org we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika. 

8. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

9. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały pseudonimizacji. 

10. W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz uzyskania ich kopii, 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, 

c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że Administrator podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy uczestnictwa w Akcji SMS „RATUJEMY ŻYCIE”. 

12. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://lekarze-bez-granic.pl/regulamin

13. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji SMS „RATUJEMY ŻYCIE”. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej https://lekarze-bez-granic.pl/ratujemy-zycie 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Wysłanie przez Abonenta SMS-a Aktywującego jest równoznaczne z: 

a. Pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, 

b. Potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji oraz do korzystania z Usług dostępnych w ramach tej Akcji. 

c. Wyrażeniem zgody na otrzymywanie przez Uczestnika od Organizatora SMSów, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

2. Wszelkie działania w ramach Akcji prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954). 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Akcji. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Abonentów poprzez ogłoszenie na stronie lekarze-bez-granic.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po siedmiu dniach od daty jej publikacji na stronie internetowej. 

5. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów mogących się pojawić w trakcie realizacji Akcji oraz po jego zakończeniu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora. 

6. Upusty cenowe do numeru dostępowego do Akcji mają zastosowanie dla grup Abonentów, które mają w swojej ofercie nielimitowaną ilość darmowych SMS. 

7. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Akcji. 

Warszawa, 1 listopada 2022