Klauzula informacyjna – informator testamentowy Lekarzy bez Granic

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Lekarze bez Granic” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 28 lok. IX/ALW (00-688 Warszawa), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000901812, posiadającą NIP: 7011036979, REGON: 389126082. 

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@warsaw.msf.org.   

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:  

w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na marketingu własnych produktów i usług, przy wykorzystaniu następujących form komunikacji: 

newsletter (wysyłka biuletynu informacyjnego), 

rozmowy głosowe (kontakt telefoniczny), 

przesyłanie informacji handlowej (wiadomości e-mail); 

w celu podziękowania za pobranie broszury informacyjnej dotyczącej sporządzenia  testamentu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

w celu prowadzenia z Tobą korespondencji w związku z Twoimi pytaniami lub prośbami kierowanymi do Administratora, np. dotyczącymi zapisów testamentowych (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO); 

w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO); 

w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy Administratora, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). 

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzysz sobie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami. 

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora to dane zwykłe: imię, nazwisko,  e-mail, nr telefonu. 

Jeśli danych osobowych nie pozyskaliśmy od Ciebie, to ich źródłem jest podmiot, który dysponował wyrażoną przez Ciebie zgodą na ich udostepnienie na rzecz Administratora, lub inną ważną podstawą prawną.  

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą Twoich danych będą także firmy prowadzące działania marketingowe, firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne, czy też firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne. 

Posiadasz prawo:  

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,  

do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

W celu realizacji powyższych uprawnień, skontaktuj się z nami pisząc na adres: testament@warsaw.msf.org lub iod@warsaw.msf.org

Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do celów przetwarzania.  

Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku naszych dostawców rozwiązań informatycznych, mediów społecznościowych oraz plików cookies i innych technologii śledzących Twoje dane osobowe mogą być transferowane do USA. Przekazujemy dane osobowe do podmiotów z siedzibą w USA, które biorą udział w programie Data Privacy Framework. Więcej informacji: https://www.dataprivacyframework.gov/s/.  

 W pozostałych wypadkach zawieramy z naszymi dostawcami standardowe klauzule umowne. Więcej informacji, w tym kopie stosowanych przez nas standardowych klauzul umownych możesz uzyskać po kontakcie z naszym inspektorem danych osobowych: iod@warsaw.msf.org.