Regulamin programu „Firma Partnerska 2024”

REGULAMIN UCZESTNICTWA  W PROGRAMIE „FIRMA PARTNERSKA 2024 LEKARZY BEZ GRANIC” 

  

§1 

Cele i założenia Programu 

Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie „Firma Partnerska 2024 Lekarzy bez Granic” (dalej jako „Program”) prowadzonym przez Fundację „Lekarze bez Granic” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundacja”). 

Fundacja jest jedną z organizacji działających w ramach międzynarodowej organizacji Médecins Sans Frontières (dalej jako „MSF”).   

Celem Programu jest zaangażowanie przedsiębiorców w działania MSF na świecie poprzez wsparcie finansowe lub pozafinansowe oraz promocję idei niesienia medycznej pomocy humanitarnej.   

Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.lekarze-bez-granic.pl/firma-partnerska  

Fundacja może zaprzestać prowadzenia Programu w każdym czasie i według swojego uznania.   

§2 

Zasady udziału w Programie 

Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców działających na polskim rynku (dalej łącznie jako „Firmy” lub osobno „Firma”), którzy przekażą Fundacji darowiznę w kwocie co najmniej 20 000 złotych w danym roku kalendarzowym lub ekwiwalentne wsparcie pozafinansowe w danym roku kalendarzowym, przy czym rodzaj wsparcia pozafinansowego musi być wcześniej uzgodniony z Fundacją. 

Fundacja nie przyjmuje darowizn m.in. od firm związanych z przemysłem farmaceutycznym, zbrojeniowym, alkoholowym i tytoniowym oraz wydobywczym (szczególnie wydobycie węgla, ropy naftowej, diamentów i złota). Pełna lista branż wykluczonych ze współpracy znajduje się na stronie www.lekarze-bez-granic/wspolpraca-z-biznesem   

Zgłoszenie Firmy do udziału w Programie następuje poprzez poprawne wypełnienie elektronicznego formularza przystąpienia do Programu „Firma Partnerska 2024 Lekarzy bez Granic” (dalej jako „Formularz”), zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.lekarze-bez-granic.pl/firma-partnerska lub pisząc na adres firmy@warsaw.msf.org. Firmę do Programu może zgłosić wyłącznie osoba upoważniona do jej reprezentowania. 

Następnie, Fundacja zapozna się z informacjami zawartymi w zgłoszeniu i w ciągu pięciu dni roboczych podejmuje decyzję o wstępnym zakwalifikowaniu Firmy do udziału w Programie.  

Jeżeli Fundacja wstępnie zakwalifikuje daną Firmę do udziału w Programie, przekazuje Firmie stosowną informację wraz z projektem umowy o współpracy. 

  Warunkiem zakwalifikowania Firmy do udziału w Programie jest zawarcie umowy o współpracy i wpłacenie przez Firmę darowizny w wysokości i terminie wskazanym w umowie lub przekazanie wsparcia pozafinansowego określonego w umowie. 

   Fundacja może odmówić zakwalifikowania do udziału w Programie Firmy, której wizerunek lub sposób działalności mogą zaszkodzić wizerunkowi Fundacji lub MSF lub niesieniu przez MSF medycznej pomocy humanitarnej. 

    W przypadku zadeklarowania przez Firmę wpłaty darowizny w ratach, Fundacja zastrzega sobie prawo do wykluczenia Firmy z Programu w razie nieterminowej wpłaty. W takiej sytuacji Firmie nie przysługuje zwrot już wpłaconych rat darowizny.  

     Decyzja Fundacji o zakwalifikowaniu bądź odmowie zakwalifikowania do udziału w Programie jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

      Fundacja może wykluczyć z udziału w Programie Firmę, której wizerunek lub działania mogą zaszkodzić wizerunkowi Fundacji lub MSF lub niesieniu przez MSF medycznej pomocy humanitarnej. Fundacja dokonuje takiej oceny wedle własnego uznania.  W przypadku wykluczenia firmy z udziału w Programie, Firmie nie przysługuje zwrot już wpłaconej darowizny lub zwrot już poniesionych kosztów w związku z realizacją wsparcia pozafinansowego.  

      §3  

      Korzyści z udziału w Programie 

      Firma zakwalifikowana do udziału w Programie ma prawo do korzyści określonych szczegółowo w umowie o współpracy. 

      Umowa obejmuje niezbywalne prawo do używania oznaczenia „Firma Partnerska 2024 Lekarzy bez Granic” z dodanym oznaczeniem roku, w którym Firma została zakwalifikowana do udziału w Programie, jak również udostępnianych w ramach Programu materiałów komunikacyjnych, w szczególności logo „Firma Partnerska 2024 Lekarzy bez Granic”. 

       Oznaczenia „Firma Partnerska 2024 Lekarzy bez Granic”, jak również udostępnianych w ramach Programu materiałów komunikacyjnych, w szczególności logo „Firma Partnerska 2024 Lekarzy bez Granic” Firma może używać z zachowaniem należytej staranności w celu informowania o swoim udziale w Programie: na stronie internetowej Firmy, w stopce służbowych maili, w publikacjach wewnętrznych i zewnętrznych (np.: raportach CSR, biuletynach itp.) lub w postach w mediach społecznościowych. 

        Prezentacja firmy jako „Firmy Partnerskiej 2024 Lekarzy bez Granic”, w szczególności przy użyciu logo, nie może być powiązania z kampaniami reklamowymi i sprzedażowymi Firmy oraz używana do reklamowania produktów i/lub usług. W szczególności określenie jako „Firmy Partnerskiej 2024 Lekarzy bez Granic” i logo nie mogą być umieszczane na produktach, w nazwach lub opisach produktów lub usług, na listach produktów, etykietach cenowych, formularzach zamówień, ofertach lub fakturach; w procesach zamówień w sklepach internetowych; na reklamach, plakatach lub spotach telewizyjnych lub kinowych. 

         Firma ma obowiązek uprzedniego uzgodnienia z Fundacją wszelkich publikacji lub komunikatów, w których planuje użyć logo Programu. 

          Logo Programu oraz udostępnione materiały podlegają ochronie prawnej i nie mogą być w jakikolwiek sposób modyfikowane przez Firmę. 

           Fundacja opublikuje na swojej stronie internetowej www.lekarze-bez-granic.pl/wspolpraca-z-biznesem listę uczestników Programu. Lista będzie aktualizowana na bieżąco. 

             

           §4 

           Zasięg terytorialny Programu 

           Działania Fundacji, które są finansowane ze środków Programu, odbywają się w krajach, w których MSF prowadzi projekty. 

           O ile Firma i Fundacja nie uzgodnią inaczej w umowie o współpracy, Firma nie może wskazywać w komunikacji konkretnego kraju lub projektu, na który wpłacona przez nią darowizna ma być przeznaczona.   

               

             §5 

             Postanowienia końcowe 

             Regulamin jest udostępniany poprzez jego publikację na stronie internetowej Fundacji pod adresem: www.lekarze-bez-granic.pl/firm-partnerska 

             Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w tym warunków udziału w Programie. Wszelkie zmiany uznaje się za obowiązujące od momentu ich opublikowania na stronie internetowej pod adresem www.lekarze-bez-granic.pl/firma-partnerska, z tym, że nie mogą one naruszać praw nabytych przez Firmy. 

              W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.